دفتر ششم مثنویِ معنوی بازخوانی می‌شود

نویسنده:
۲۶ شهریور ۹۶

گام هجدهم دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی برگزار می‌شود.

شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نویسنده:
۲۶ شهریور ۹۶

سیزدهمین گام دوره‌ی آموزشی شاهنامه خوانی برگزار می‌شود.

دفتر ششم مثنویِ معنوی بازخوانی می‌شود

نویسنده:
۹ مرداد ۹۶

گام هفدهم دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی برگزار می‌شود.

شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نویسنده:
۹ مرداد ۹۶

دوازدهمین گام دوره‌ی آموزشی شاهنامه خوانی برگزار می‌شود.

دفتر ششم مثنویِ معنوی بازخوانی می‌شود

نویسنده:
۴ تیر ۹۶

گام شانزدهم دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی برگزار می‌شود.

شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نویسنده:
۴ تیر ۹۶

یازدهمین گام دوره‌ی آموزشی شاهنامه خوانی برگزار می‌شود.

دفتر ششم مثنویِ معنوی بازخوانی می‌شود

نویسنده:
۱۹ اردیبهشت ۹۶

پانزدهمین گام دوره‌ی آموزشی بازخوانی مثنوی مولوی برگزار می‌شود.

شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نویسنده:
۱۹ اردیبهشت ۹۶

دهمین گام دوره‌ی آموزشی بازخوانی شاهنامه فردوسی برگزار می‌شود.

دفتر ششم مثنویِ معنوی بازخوانی می‌شود

نویسنده:
۲۰ فروردین ۹۶

گام چهاردهم دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی برگزار می‌شود.

شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نویسنده:
۲۰ فروردین ۹۶

نهمین گام دوره‌ی آموزشی شاهنامه خوانی برگزار می‌شود.